Facebook                                                    ©Bio-Water OÜ 2015
Esileht      Tooted      Põhjavesi      Reval      Eestist      Tellimine

Põhjavesi on peamine joogiveeallikas, mistõttu on selle seisundi jälgimine olulise tähtsusega. Veeseaduse järgi tuleb põhjavee seisund hoida võimalikult loodusliku seisundi lähedane.

Eestis on peamiste põhjaveekihtide alusel eristatud 15 põhjaveekogumit, nende seisundit hinnatakse mitmesuguste kvalitatiivsete näitajate järgi.

Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund on halb kõrgenenud sulfaatide sisalduse, mineraalsuse, kareduse ja ohtlike ainete (eeskätt fenoolide) esinemise tõttu. Lisaks Ida-Virumaale esineb piiratud ulatusega põhjavee reostumist või selle kvaliteedi halvenemist eelkõige kaitsmata põhjaveega Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumites üle Eesti.

Ülejäänud Eesti põhjaveekogumite kvalitatiivse üldseisundi võib lugeda heaks.